top of page

Kodex farmářských trhů

 

 

Předmětem prodeje na farmářských trzích může být pouze zboží, které tematicky odpovídá charakteru farmářských trhů a vychází z české tradice, a to zejména z tradice pěstování plodin, chovu hospodářských zvířat a výroby potravinářských produktů. Tento „kodex farmářských trhů“ má přispět k lepší orientaci spotřebitelů, kde základním kriteriem musí být pro spotřebitele jistota o původu, kvalitě a hygienické nezávadnosti nabízených farmářských produktů.

 

1. Prodávané zboží na farmářských trzích pochází od farmáře nebo výrobce potravin (dále jen farmář), který garantuje původ prodávaného zboží z vlastních zdrojů a je schopen tento původ při prodeji prokázat.

 

2. Farmáře může při prodeji zastupovat jeho rodinný příslušník nebo osoba, se kterou má farmář uzavřenou smlouvu nebo písemné pověření.

 

3. Provozovatelé farmářských trhů a farmáři u nabízeného zboží dodržují a splňují základní legislativní požadavky (mimo jiné www.szpi.gov.cz; www.svscr.cz).

 

4. Provozovatel farmářských trhů preferuje zejména farmáře, kteří prodávají zboží z daného regionu. O prodeji zboží z ostatních regionů ČR, eventuelně z příhraničních oblastí, rozhoduje provozovatel.

 

5. V rámci tzv. doplňkového prodeje mohou provozovatelé farmářských trhů poskytnout místa i jiným prodejcům. V případě, že se jedná o zahraniční zboží je u něj nutné označit zemi původu.

 

6. Provozovatel farmářského trhu který se hlásí k principům Kodexu farmářských trhů zajistí označení vlastním jednotným a viditelným logem ty stánky prodejců, kteří splňují body 1 a 2 Kodexu farmářských trhů.

 

7. Provozovatel farmářského trhu je povinen umístit znění Kodexu farmářských trhů na viditelném místě při konání farmářských trhů nebo na webových stránkách trhů. 

 

8. Každá osoba (spotřebitel, farmář, prodejce, inspektor), která se domnívá, že došlo či dochází k prodeji zboží v rozporu s Kodexem farmářských trhů (např. zboží evidentně nepochází z farmy a je nakoupené ve velkoskladu atd.) má právo upozornit na tento stav provozovatele farmářských trhů.

Provozovatel farmářských trhů je povinen neprodleně zajistit nápravu (minimálně formou odebrání loga jednotného označení stánku).

 

Zdroj: Webové stránky Ministerstva zemědělství

 

Poznámka provozovatelů:

Všichni prodávající na Polabských a Pojizerských trzích splňují bod 1, 2 a 3 Kodexu, proto jsme nepřistoupili k označování jednotlivých stánků logem, protože to není nutné.

Splnění bodu 1, 2 a 3 Kodexu je nezbytností, pokud někdo chce prodávat své výpěstky nebo výrobky na  Polabských a Pojizerských farmářských trzích.

 

 

1. Nebalené potraviny chránit před prachem, dotykem se zemí, kontaktem s kupujícími (ti nesmí na nabízené potraviny sahat, kýchat, kašlat apod.), kontaktem s rukama prodejce (ideální je s nebalenými potravinami manipulovat podávacími kleštěmi nebo s použitím jednorázových rukavic).

 

2. Plochy stánku, na které jsou kladeny potraviny, musí být omyvatelné a udržovány v čistotě.

 

3. Potraviny vyžadující chlazení (maso, masné a mléčné výrobky, sýry, mléko, čerstvé šťávy, rybí výrobky, cukrářské výrobky) uchovávat v chladicím zařízení.

 

4. Při prodeji nebalených potravin – zajistit dostatek pitné vody (na omytí rukou, ploch, které přicházejí do styku s potravinou apod.). Při prodeji potravin, které se krájí (koláče, masné výrobky, sýry apod.) zajistit dostatek teplé vody (stačí například watercooler – umývání náčiní) a pitné vody.

 

5. Mít přístup k sociálnímu zařízení.

 

Kontaktní místa inspektorátů z jednotlivých regionů

 

Praha, Středočeský kraj – Inspektorát v Praze, tel.: 257 199 511, e-mail: praha@szpi.gov.cz.

 

Jihočeský kraj, Kraj Vysočina – Inspektorát v Táboře, tel.: 381 200 021, e-mail: tabor@szpi.gov.cz.

 

Plzeňský kraj, Karlovarský kraj – Inspektorát v Plzni, tel.: 377 433 411, e-mail: plzen@szpi.gov.cz.

 

Ústecký kraj, Liberecký kraj – Inspektorát v Ústí nad Labem, tel.: 475 317 071, e-mail: usti@szpi.gov.cz.

 

Královéhradecký kraj, Pardubický kraj – Inspektorát v Hradci Králové, tel.: 495 454 110, e-mail: hradec@szpi.gov.cz.

 

Jihomoravský kraj, Zlínský kraj – Inspektorát v Brně, tel.: 542 426 611, e-mail: brno@szpi.gov.cz.

 

Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj – Inspektorát v Olomouci, tel.: 585 151 511, e-mail: olomouc@szpi.gov.cz.

 

Registrace je povinnost.

 

Potravinářské patero

Státní zemědělské a potravinářské inspekce

Desatero Státní veterinární správy

k prodeji na farmářských trzích

 

 

Krajská veterinární správa (KVS) dozoruje trhy konané na místě schváleném obcí, jejichž konání bylo obcí povoleno a příslušná krajská veterinární správa schválila provozovateli tržní řád, nebyl-li vydán formou nařízení obce.

 

1. Chovatelé mohou prodávat produkty zvířat z vlastního chovu, které nebyly získány ve schváleném a registrovaném, popřípadě jen registrovaném výrobním podniku a to za těchto podmínek:

 

• maso z drůbeže a králíků (musí být vykucháno, u králíků nesmí být oddělená hlava) maximálně z 10 kusů týdně, maso musí být uloženo při teplotě maximálně 4 °C; maso musí být čitelně označeno nápisem „Maso není veterinární vyšetřeno – určeno po tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele“,

• syrové mléko a smetanu pomocí prodejního automatu (automat musí být registrován u KVS),

• čerstvá, prosvícená a označená vejce s uvedením jména a adresy chovatele v maximálním množství 60 kusů jednomu konečnému spotřebiteli,

• včelí produkty od včelstev ze stanovišť ve stejném kraji jako trh, označené jménem, příjmením a adresou chovatele a u medu druhem a množstvím,

• živé ryby (usmrcování a další opracování ryb musí být nahlášeno příslušné KVS 7 dní předem).

 

2. Je nepřípustné prodávat maso z domácí porážky provedené v hospodářství (mimo drůbeže a králíků) a výrobky z tohoto masa.

 

3. Ostatní prodejci potravin a surovin živočišného původu musí zajistit, aby jimi prodávané potraviny a suroviny byly získány ve schváleném a registrovaném, popřípadě jen registrovaném podniku. Jejich povinností je udržovat je při stanovených teplotách. Prodejce je povinen tuto teplotu kontrolovat: • 7 °C pro maso vepřové, hovězí, skopové a velké zvěře, • 4 °C pro maso drůbeže, králíků a drobné zvěře, • 3 °C pro vnitřnosti, • 5 – 18 °C pro vejce (nekolísavá teplota), • 4 – 8 °C pro mléčné výrobky jiné než UHT, sterilované a sušené, • 0 °C pro čerstvé chlazené ryby (teplota tajícího ledu), • ostatní výrobky musí být uloženy při teplotách stanovených výrobcem.

 

4. Pro potraviny podle bodu 3 musí být k dispozici viditelná informace o jejím názvu, množství a datu použitelnosti nebo datu minimální trvanlivosti. Prodávající musí být vždy schopen na místě doložit původ produktů.

 

5. Označení „domácí“ v názvu potraviny je nepřípustné.

 

6. Prodávat potraviny s prošlou dobou použitelnosti je nepřípustné.

 

7. Potraviny musí být po celou dobu uvádění do oběhu chráněny před jakoukoli kontaminací a před přímým vlivem klimatických podmínek.

 

8. Všechny předměty a zařízení, které přicházejí přímo do styku s potravinami, musí být čisté a nesmí představovat nebezpečí kontaminace, dopravní prostředky a nádoby používané pro přepravu potravin musí být udržovány v čistotě a v dobrém stavu.

 

9. Osoby manipulující s potravinami musí dodržovat požadavky na osobní hygienu a musí nosit čistý oděv, při prodeji nebalených potravin, zejména masa, musí být k dispozici zdroj pitné vody k mytí rukou.

 

10. Potravinářské a jiné odpady musí být z prostor, kde se nacházejí potraviny, co nejrychleji odstraňovány, aby nedocházelo k jejich hromadění, a nesmí představovat přímý ani nepřímý zdroj kontaminace.


 

bottom of page