Kodex farmářských trhů

 

 

Předmětem prodeje na farmářských trzích může být pouze zboží, které tematicky odpovídá charakteru farmářských trhů a vychází z české tradice, a to zejména z tradice pěstování plodin, chovu hospodářských zvířat a výroby potravinářských produktů. Tento „kodex farmářských trhů“ má přispět k lepší orientaci spotřebitelů, kde základním kriteriem musí být pro spotřebitele jistota o původu, kvalitě a hygienické nezávadnosti nabízených farmářských produktů.

 

1. Prodávané zboží na farmářských trzích pochází od farmáře nebo výrobce potravin (dále jen farmář), který garantuje původ prodávaného zboží z vlastních zdrojů a je schopen tento původ při prodeji prokázat.

 

2. Farmáře může při prodeji zastupovat jeho rodinný příslušník nebo osoba, se kterou má farmář uzavřenou smlouvu nebo písemné pověření.

 

3. Provozovatelé farmářských trhů a farmáři u nabízeného zboží dodržují a splňují základní legislativní požadavky (mimo jiné www.szpi.gov.cz; www.svscr.cz).

 

4. Provozovatel farmářských trhů preferuje zejména farmáře, kteří prodávají zboží z daného regionu. O prodeji zboží z ostatních regionů ČR, eventuelně z příhraničních oblastí, rozhoduje provozovatel.

 

5. V rámci tzv. doplňkového prodeje mohou provozovatelé farmářských trhů poskytnout místa i jiným prodejcům. V případě, že se jedná o zahraniční zboží je u něj nutné označit zemi původu.

 

6. Provozovatel farmářského trhu který se hlásí k principům Kodexu farmářských trhů zajistí označení vlastním jednotným a viditelným logem ty stánky prodejců, kteří splňují body 1 a 2 Kodexu farmářských trhů.

 

7. Provozovatel farmářského trhu je povinen umístit znění Kodexu farmářských trhů na viditelném místě při konání farmářských trhů (například u vstupu na tyto trhy nebo na každém stánku u prodávajícího, u tržního řádu apod.).

 

8. Každá osoba (spotřebitel, farmář, prodejce, inspektor), která se domnívá, že došlo či dochází k prodeji zboží v rozporu s Kodexem farmářských trhů (např. zboží evidentně nepochází z farmy a je nakoupené ve velkoskladu atd.) má právo upozornit na tento stav provozovatele farmářských trhů.

Provozovatel farmářských trhů je povinen neprodleně zajistit nápravu (minimálně formou odebrání loga jednotného označení stánku).

 

Zdroj: Webové stránky Ministerstva zemědělství

 

Poznámka provozovatelů:

Všichni prodávající na Polabských a Pojizerských trzích splňují bod 1, 2 a 3 Kodexu, proto jsme nepřistoupili k označování jednotlivých stánků logem, protože to není nutné.

Splnění bodu 1, 2 a 3 Kodexu je nezbytností, pokud někdo chce prodávat své výpěstky nebo výrobky na  Polabských a Pojizerských farmářských trzích.

 

 

1. Nebalené potraviny chránit před prachem, dotykem se zemí, kontaktem s kupujícími (ti nesmí na nabízené potraviny sahat, kýchat, kašlat apod.), kontaktem s rukama prodejce (ideální je s nebalenými potravinami manipulovat podávacími kleštěmi nebo s použitím jednorázových rukavic).

 

2. Plochy stánku, na které jsou kladeny potraviny, musí být omyvatelné a udržovány v čistotě.

 

3. Potraviny vyžadující chlazení (maso, masné a mléčné výrobky, sýry, mléko, čerstvé šťávy, rybí výrobky, cukrářské výrobky) uchovávat v chladicím zařízení.

 

4. Při prodeji nebalených potravin – zajistit dostatek pitné vody (na omytí rukou, ploch, které přicházejí do styku s potravinou apod.). Při prodeji potravin, které se krájí (koláče, masné výrobky, sýry apod.) zajistit dostatek teplé vody (stačí například watercooler – umývání náčiní) a pitné vody.

 

5. Mít přístup k sociálnímu zařízení.

 

Kontaktní místa inspektorátů z jednotlivých regionů

 

Praha, Středočeský kraj – Inspektorát v Praze, tel.: 257 199 511, e-mail: praha@szpi.gov.cz.

 

Jihočeský kraj, Kraj Vysočina – Inspektorát v Táboře, tel.: 381 200 021, e-mail: tabor@szpi.gov.cz.

 

Plzeňský kraj, Karlovarský kraj – Inspektorát v Plzni, tel.: 377 433 411, e-mail: plzen@szpi.gov.cz.

 

Ústecký kraj, Liberecký kraj – Inspektorát v Ústí nad Labem, tel.: 475 317 071, e-mail: usti@szpi.gov.cz.

 

Královéhradecký kraj, Pardubický kraj – Inspektorát v Hradci Králové, tel.: 495 454 110, e-mail: hradec@szpi.gov.cz.

 

Jihomoravský kraj, Zlínský kraj – Inspektorát v Brně, tel.: 542 426 611, e-mail: brno@szpi.gov.cz.

 

Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj – Inspektorát v Olomouci, tel.: 585 151 511, e-mail: olomouc@szpi.gov.cz.

 

Registrace je povinnost.

 

Potravinářské patero

Státní zemědělské a potravinářské inspekce

Desatero Státní veterinární správy

k prodeji na farmářských trzích

 

 

Krajská veterinární správa (KVS) dozoruje trhy konané na místě schváleném obcí, jejichž konání bylo obcí povoleno a příslušná krajská veterinární správa schválila provozovateli tržní řád, nebyl-li vydán formou nařízení obce.

 

1. Chovatelé mohou prodávat produkty zvířat z vlastního chovu, které nebyly získány ve schváleném a registrovaném, popřípadě jen registrovaném výrobním podniku a to za těchto podmínek:

 

• maso z drůbeže a králíků (musí být vykucháno, u králíků nesmí být oddělená hlava) maximálně z 10 kusů týdně, maso musí být uloženo při teplotě maximálně 4 °C; maso musí být čitelně označeno nápisem „Maso není veterinární vyšetřeno – určeno po tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele“,

• syrové mléko a smetanu pomocí prodejního automatu (automat musí být registrován u KVS),

• čerstvá, prosvícená a označená vejce s uvedením jména a adresy chovatele v maximálním množství 60 kusů jednomu konečnému spotřebiteli,

• včelí produkty od včelstev ze stanovišť ve stejném kraji jako trh, označené jménem, příjmením a adresou chovatele a u medu druhem a množstvím,

• živé ryby (usmrcování a další opracování ryb musí být nahlášeno příslušné KVS 7 dní předem).

 

2. Je nepřípustné prodávat maso z domácí porážky provedené v hospodářství (mimo drůbeže a králíků) a výrobky z tohoto masa.

 

3. Ostatní prodejci potravin a surovin živočišného původu musí zajistit, aby jimi prodávané potraviny a suroviny byly získány ve schváleném a registrovaném, popřípadě jen registrovaném podniku. Jejich povinností je udržovat je při stanovených teplotách. Prodejce je povinen tuto teplotu kontrolovat: • 7 °C pro maso vepřové, hovězí, skopové a velké zvěře, • 4 °C pro maso drůbeže, králíků a drobné zvěře, • 3 °C pro vnitřnosti, • 5 – 18 °C pro vejce (nekolísavá teplota), • 4 – 8 °C pro mléčné výrobky jiné než UHT, sterilované a sušené, • 0 °C pro čerstvé chlazené ryby (teplota tajícího ledu), • ostatní výrobky musí být uloženy při teplotách stanovených výrobcem.

 

4. Pro potraviny podle bodu 3 musí být k dispozici viditelná informace o jejím názvu, množství a datu použitelnosti nebo datu minimální trvanlivosti. Prodávající musí být vždy schopen na místě doložit původ produktů.

 

5. Označení „domácí“ v názvu potraviny je nepřípustné.

 

6. Prodávat potraviny s prošlou dobou použitelnosti je nepřípustné.

 

7. Potraviny musí být po celou dobu uvádění do oběhu chráněny před jakoukoli kontaminací a před přímým vlivem klimatických podmínek.

 

8. Všechny předměty a zařízení, které přicházejí přímo do styku s potravinami, musí být čisté a nesmí představovat nebezpečí kontaminace, dopravní prostředky a nádoby používané pro přepravu potravin musí být udržovány v čistotě a v dobrém stavu.

 

9. Osoby manipulující s potravinami musí dodržovat požadavky na osobní hygienu a musí nosit čistý oděv, při prodeji nebalených potravin, zejména masa, musí být k dispozici zdroj pitné vody k mytí rukou.

 

10. Potravinářské a jiné odpady musí být z prostor, kde se nacházejí potraviny, co nejrychleji odstraňovány, aby nedocházelo k jejich hromadění, a nesmí představovat přímý ani nepřímý zdroj kontaminace.